Journal & Conference


การศึกษารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานกับการเรียนแบบปกติ กรณีศึกษารายวิาระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
งานประชุมวิชาการระดับชาติ (STCCON 2016) หัวข้อ นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 11 พฤศจิกายน 2559

 

การพัฒนาเกมออนไลน์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้เทคนิคสถานการณ์เสมือน


มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วารสารวิชาการ : บูรณการสหวิทยา พัฒนาองค์ความรู้สู่อาเซียน การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2556 เล่มที่ 1 ฉบับที่ 1 หน้า 7