What's New !?

ผลงาน : Dradon Slayer โดยอาจารย์โกวิทย์ ชนะเคน และนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 1

Courses (รายวิชาที่สอน)


7192701
Computer Graphics

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิก การตกแต่งภาพนิ่ง การวาด การสร้างภาพ 2 มิติ การจัดองค์ประกอบภาพและข้อความ การใช้แสงและสีด้วยโปรแกรมประยุกต์ การสร้างภาพกราฟิกแบบบิตแมปและแบบเวคเตอร์ และการประยุกต์ใช้

7191106
Concepts and Theories of Multimedia Technology

หลักการเบื้องต้นและองค์ประกอบพื้นฐานของมัลติมีเดีย การนำเสนอมัลติมีเดียในรูปแบบดิจิทัล การจัดเก็บและแสดงผลข้อมูลมัลติมีเดีย ไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์กราฟิก ภาพนิ่ง เสียง วีดีทัศน์ แอนิเมชัน 2 มิติ และ 3 มิติ การบีบอัดข้อมูล นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับงานมัลติมีเดีย และโปรแกรมประยุกต์

Schedules (ตารางสอน 2/60)


Faculty (อาจารย์ประจำสาขา)


Facebook (สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย)