ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฒิพล ลิ้มกิจเจริญภรณ์

Ass.Prof. Dr.Pruittipol Limkitjaroenporn