Statistics Statistics
5605
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month34
LastMonth Last Month191
ThisYear This Year984
LastYear Last Year1,171

คำอธิบายรายวิชา

ลักษณะและความหมายของการวางแผน  ขั้นตอนและกระบวนการการวางแผน  ประเภทของแผน ข้อดีและข้อจำกัดของการวางแผนในแต่ละรูปแบบ  บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผน  ลักษณะของแผนที่ดี  การนำแผนไปปฏิบัติรวมถึงการวางแผนภายใต้ภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการวางแผนในการจัดทำโครงการ เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันและการประเมินผลโครงการ

มคอ.3