Statistics Statistics
6156
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month76
LastMonth Last Month77
ThisYear This Year76
LastYear Last Year1,459

คำอธิบายรายวิชา

ลักษณะและความหมายของการวางแผน  ขั้นตอนและกระบวนการการวางแผน  ประเภทของแผน ข้อดีและข้อจำกัดของการวางแผนในแต่ละรูปแบบ  บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผน  ลักษณะของแผนที่ดี  การนำแผนไปปฏิบัติรวมถึงการวางแผนภายใต้ภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการวางแผนในการจัดทำโครงการ เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันและการประเมินผลโครงการ

มคอ.3