นางดวงพร ผาสุวรรณ
        คณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
11881
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month78
LastMonth Last Month221
ThisYear This Year3,187
LastYear Last Year2,823

 

คำอธิบายรายวิชา 

4173502        การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2                  2(2-0-4)

แนวคิด  หลักการ  บทบาทของผดุงครรภ์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคลอด กระบวนการพยาบาล การมีส่วนร่วมของครอบครัว การพยาบาลต่างวัฒนธรรม การดูแลมารดาทารกในระยะคลอด ทารกแรกเกิด การพยาบาลผู้คลอดและทารกในครรภ์ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัยการคลอด การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด การใช้ยาทางสูติกรรมอย่างสมเหตุผลในระยะคลอด นวัตกรรมการดูแลระยะคลอด การช่วยฟื้นคืนชีพในทารกแรกเกิด ประเด็นและแนวโน้มสิทธิผู้ป่วย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ)

Maternal and Newborn Nursing and Midwifery 2

                    Concepts and principles of midwifery; basic knowledge of childbirth;  obstetric medication during labor period;  using nursing process to promote family participation; nursing care for  mother and child during labor period; nursing care of the newborn; trends in legal, ethics, and ethical codes related nursing care during labor period

มคอ.3 

LMS