นางดวงพร ผาสุวรรณ
        คณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
11886
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month83
LastMonth Last Month221
ThisYear This Year3,192
LastYear Last Year2,823

 

คำอธิบายรายวิชา 

แนวคิดและหลักการ การพยาบาลมารดาและทารก การให้คำปรึกษาก่อนสมรส การวางแผนครอบครัว ภาวะมีบุตรยาก การปฏิสนธิและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตสังคมและสติปัญญาของทารกในครรภ์ การเปลี่ยนแปลงของสตรีตั้งครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพ ภาวะโภชนาการและการใช้ยาอย่างสมเหตุผลระยะตั้งครรภ์และหลังคลอด กระบวนการพยาบาลโดยใช้การมีส่วนร่วมของครอบครัวและการพยาบาลต่างวัฒนธรรม นวัตกรรมสูติศาสตร์ ประเด็นและแนวโน้มสิทธิผู้ป่วย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ

Concept and principle of maternal and newborn nursing, premarital counseling, family planning, infertility; fertilization and factor affecting fetal growth and physical, psychosocial and cognitive development; physio-psychosocial change during pregnancy; health promotion, nutritional status and rational drug use during pregnancy and postpartum period; nursing process family participation and transcultural nursing, obstetric innovation, issue and trend in patient’s right; human’s right, law, moral and ethics in maternal and newborn nursing

มคอ.3 

LMS