สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อารยธรรมกรีก
  • อารยธรรมโรมัน
  • ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ คริสต์ศตวรรษที่ 17-20