ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติพงศ์  มีทอง
Assistant Professor Dhitiphong Meethong