อาจารย์ธิติพงศ์   มีทอง
 

ที่อยู่     :  สาขาวิชาสังคมศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
               มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
               เลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

E-mail :  pices_aphrodite@hotmail.com