ผลงานทางวิชาการ

                                ♦ เอกสารประกอบการเรียนการสอน

                       ธิติพงศ์ มีทอง. เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่                     
                       หัสวิชา1642102. สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม.

                        __________. เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสังคมศึกษา 1 รหัสวิชา 2502801. สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

                        ___________. เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา 2502802. สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                          ____________. เอกสารประกอบการสอนวิชามารยาทไทย (สำหรับนักศึกษาชาวจีน). สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

                         ___________. เอกสารประกอบการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย (สำหรับนักศึกษาชาวจีน). สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

                               ♦ บทความวิชาการ

ธิติพงศ์  มีทอง .แรงงานเด็กในโรงงานสิ่งทอในอังกฤษสมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรม. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 32 (2553) ฉบับที่ 1 หน้า 176-199.

__________  .สถานภาพอำนาจของพระเจ้าออตโตมหาราช. วารสารวิชาการศาสตร์สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ประจำเดือนมกราคม – ธันวาคม 2554) หน้า 151-170.

__________  .โปรตุเกสกับความสำเร็จของการเดินทางสำรวจทางทะเล.  journal of the Faculty of Liberal Arts Mahidol University Vol.7 No.2 (2011) หน้า 105-126.

__________  .จากการคุมขังแห่งบาบิโลนสู่มหาศาสนเภท : ความเสื่อมครั้งใหญ่แห่งคริสตจักร. วารสารสังคมศาสตร์วิจัย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2554 หน้า 5 – 22.

__________  .อุตสาหกรรมสิ่งทอฝ้ายและผลกระทบในสมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรมอังกฤษ. วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม – ธันวาคม 2554) หน้า 67-84.

__________  .การกำเนิดและการล่มสลายของสันนิบาตฮันซา. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2555) หน้า 191-218.

__________  .พัฒนาการทางเศรษฐกิจยุโรปในยุคกลาง. วารสารวิชาการศาสตร์สังคมศึกษา โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (29 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2556) หน้า 52-69.

__________  .สันนิบาตดีเลียน : หนทางสู่ความรุ่งโรจน์แห่งจักรวรรดิเอเธนส์. วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 (มกราคม –มิถุนายน 2556) หน้า 6-21.

__________  .บทบาทของไคสธีเนสกับการปฏิรูปประชาธิปไตยครั้งใหญ่ในเอเธนส์. วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 22 ฉบับที่ 39 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 หน้า 101-120. 

__________  .พระราชบัญญัติโรงงาน : เส้นทางการปลดปล่อยแรงงานเด็กในอุตสาหกรรมสิ่งทอของอังกฤษ. วารสารวิชาการศาสตร์สังคมศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (มกราคม – ตุลาคม 2557)    หน้า 39-53.

__________  .สถานภาพอำนาจของจักรพรรดิออกตาเวียนในประวัติศาสตร์โรมัน. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่36 (2557) ฉบับที่ 1 หน้า 204-225.

__________ .ภาพลักษณ์การศึกษาของเด็กนักเรียนในประวัติศาสตร์โรมัน. วารสารยุโรปศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557 หน้า 10-33.
__________ .ราชวงศ์คาโรลิงเกียในประวัติศาสตร์ยุโรป. วารสารวิชาการสังคมศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 กรกฏาคม - สิงหาคม 2558 หน้า 31-54.
__________ .การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ : รูปแบบการปฏิวัติความรู้ใหม่ของปัญญาชนยุโรป. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 11 เล่มที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2558 หน้า 135-160.

__________. สภาแฟร็งเฟิร์ตกับการปฏิวัติแห่งปรัสเซียใน ค.ศ. 1848 : การสร้างจุดเริ่มต้นแห่งการรวมชาติเยอรมัน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559 หน้า 1-22.

__________. การปฏิวัติ ค.ศ. 1848: กรณีปัญหาของแคว้นพอสแนน. วารสารมนุษยศาสตร์สาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 หน้า 126-166.

__________. การคำนวณในอารยธรรมกรีก: การสร้างความรู้ใหม่ในคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์. วารสารวิชาการศาสตร์สังคมศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559 หน้า 21-32.

____________. ยุคภูมิธรรมกับการสร้างดวงประทีปความรู้ครั้งใหญ่ในยุโรป. Journal of the Facuty of Liberal Arts Mahidol University. Volume 9 No. 2, 2013 หน้า 47-68.

___________. การสร้างลัทธิจักรวรรดินิยมสมัยใหม่ของอังกฤษในสมัยเบนจามิน ดิสเรลี. วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 25 ฉบับที่ 48 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 หน้า 251-271.

___________. อารยธรรมมิโนอัน : จุดเริ่มต้นของมรดกอารยธรรมยุโรป. วารสารวิชาการศาสตร์สังคมศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560 หน้า 9-28.

___________. การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์ในกัมพูชาสมัยพอลพต. วารสารวิชาการศาสตร์สังคมศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 มิถุนายน-สิงหาคม 2561 หน้า 52-63.

___________. การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1848 กับหนทางการสร้างประชาธิปไตยสมัยใหม่ในสมัยสาธารณรัฐที่สองของประเทศ. วารสารยุโรปศึกษา ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 (ตีพิมพ์: กันยายน 2561)

___________. การละครกรีกกับความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมนาฏศิลป์. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) 

____________. การศึกษาด้านโบราณวัตถุในพื้นที่เมืองโบราณคูบัวของจังหวัดราชบุรี. วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

___________. พัฒนาการของเมืองราชบุรี: การศึกษาความต่อเนื่องในยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยธนบุรี. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

___________. อารยธรรมทวารวดีในประวัติศาสตร์เมืองโบราณคูบัว. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2

___________. พัฒนาการทางดุริยางคศาสตร์กรีกยุคโบราณ. วารสารยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564) หน้า 84-103.

___________. การประชุมแห่งเวียนนากับความพยายามครั้งสุดท้ายในการฟื้นฟูระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) หน้า 79-101.

___________. สถานภาพอำนาจของระบอบโดมิเนทในสมัยจักรวรรดิโรมัน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 38 ฉบับที่ 3 (2021 September-December) หน้า 181-207.

___________. สงครามเพลอปปอนเนซุสกับการเถลิงอำนาจของสปาร์ตาในกรีก. วารสารศิลปศาสตร์ มหสวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2565 หน้า 367-398

 

                              ♦ หนังสือ ตำรา

                     ธิติพงศ์ มีทอง. อารยธรรมยุโรปสมัยใหม่คริสต์ศตวรรษที่ 17-20.

                     ธิติพงศ์ มีทอง. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี.

 

                               ♦ วิจัย

                     ธิติพงศ์ มีทอง. ปัญหาการรับรู้การเรียนวิชาประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2
                     โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม.

                     __________. การศึกษาอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ลาวครั่งตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม. ทุนสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษางบประมาณ 2558 ภายใต้โครงการวิจัย : ความหลากหลายทางชีวภาพ

                     ดร. ธดา สิทธิธาดา, ธิติพงศ์ มีทอง , กนกอร สว่างศรี, ปัญญา รุ่งเรือง และดร. สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ. ฐานข้อมูลแห่งสาธารณรัฐเมียนมาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน. ทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเงินอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน.

                          ธิติพงศ์ มีทอง. แนวทางการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์สายพันธุ์ข้าวในตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม. ทุนสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษางบประมาณ 2559

                        ___________. การศึกษาด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. ทุนอุดหนุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 ภายใต้โครงการวิจัยมุ่งเน้นด้านการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม.

 

ผลงานวิชาการทางลักษณะอื่น

                              ♦ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

ธิติพงศ์ มีทอง. การนำเสนอบทความวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6  เรื่อง  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้เงาจักรวรรดินิยม(Best Paper Award)

_________ . การนําเสนอบทความวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6 เรื่อง การปกครองและสมัยมิคสัญญีของพรรคคอมมิวนิสต์ในกัมพูชาระหว่าง ค.ศ. ๑๙๗๕-๑๙๗๙

ธิติพงศ์ มีทอง  วุฒินันท์ สมคะเณ  สุริยา ภารไสว  และยุทธนา พงษ์ชัยภูมิ. การนำเสนอบทความวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 7 เรื่อง การเคลื่อนไหวของขบวนการชาตินิยมในอินโดนีเชีย

ธิติพงศ์ มีทอง  กัญญาลักษณ์ ฟักทับ  จิราภรณ์ นามสอน  และสุภานันท์ เบญจมังคลารักษ์. การนำเสนอบทความวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 7 เรื่อง ฟิลิปปินส์ภายใต้อาณานิคมของสเปน.

ธิติพงศ์ มีทอง. การนำเสนอบทความวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 8 เรื่อง เมียนมาร์ภายใต้การปกครองระบอบเผด็จการทหารสมัยนายพลเนวิน

__________. การนำเสนอบทความวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 8 เรื่อง การศึกษาอัตลักษณ์ของชาติพันธ์ุลาวครั่ง ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม.

__________. การนำเสนอบทความวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 8 เรื่อง ปรัชญาเสรีนิยมแบบตะวันตกที่มีต่ออินเดีย: มิติใหม่ทางการเมืองและเศรษฐกิจสมัยบริษัทอินเดียตะวันออกจนถึงบริทิชราช.

ธดา สิทธิ์ธาดา  และธิติพงศ์ มีทอง. การนำเสนอบทความวิชาการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 8 เรื่อง การเลือกตั้งเมียนมาร์ 8 พฤศจิกายน 2558.

ธิติพงศ์ มีทอง. การนำเสนอบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 10 เรื่อง สายธารแห่งความคิด: การถวายคืนอำนาจแก่สถาบันกษัตริย์ในทัศนะของโทมัส ฮอบส์.

__________. การนำเสนอบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 10 เรื่อง ผีของชาวลาวครั่ง: กรณีศึกษาความเชื่อเรื่องผีของชาวลาวครั่งในตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม.

__________. การนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8 เรื่อง แนวทางการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์สายพันธุ์ข้าวในตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม.

___________. การนำเสนอบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8 เรื่อง ลัทธิชาตินิยมในหนังสือประวัติศาสตร์สากลของหลวงวิจิตรวาทการ.

___________. การนำเสนอบทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฎวิจัยครั้งที่ 5" เรื่อง การศึกษาด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี.

__________. การนำเสนอบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 11 เรื่อง พัฒนาการของเมืองราชบุรีในสมัยประวัติศาสตร์ยุครัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-ปัจจุบัน.

__________. การนำเสนอบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 11 เรื่อง การศึกษาโบราณสถานเมืองโบราณคูบัวของจังหวัดราชบุรี.  

__________. การนำเสนอบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 11 เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและวิทยาศาสตร์

__________. การนำเสนอบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 11 เรื่อง มุมมองความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาและศาสนา.

_________. การนำเสนอบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 12 เรื่อง ชาร์ล มาร์แตลกับการสถาปนาราชวงศ์คาโรลิงเกียในประวัติศาสตร์ยุคกลาง

__________. การนำเสนอบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 12 เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ดาราศาสตร์ในสมัยกรีกยุคมืด

__________ . การนำเสนอบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 12 เรื่อง พัฒนาการปรัชญาในดินแดนโรมัน

ธิติพงศ์ มีทอง จีรวรรณ ปรางค์ทอง ธิติยา ดอกพรม นัทพร นาแป้น และปิยธิดา หีดนาคราม. การนำเสนอบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 12 เรื่อง การก่อตั้งอาณานิคมของสหรัฐอเมริกา

ธิติพงศ์ มีทอง ตระการ บัวผัน วุฒิพันธ์ สืบดา และสิทธิโชค ชูแก้ว. การนำเสนอบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 12 เรื่อง ประวัติความเป็นมาของสนธิสัญญาเบอร์นีย์ในสมัยรัชกาลที่ 3

ธิติพงศ์ มีทอง เจษฎากร บุปผา ธนกร บุญพา บริพัทธ์ ศิวโมกษธรรม และสถิระ สระทองพลอย. การนำเสนอบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 12 เรื่อง ภูมิรัฐศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยากับนโยบายการค้า

ธิติพงศ์ มีทอง ณัฐธิดา ขำเลิศ ปิยาภรณ์ ทันการ กัญญารัตน์ เอมโอษฐ์ และปิยธิดา รัตนกุลดิรก. การนำเสนอบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม คร้งที่ 12 เรื่อง สนธิสัญญาเบาร์ริงกับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยพุทธศักราช 2398

ธิติพงศ์ มีทองการนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 13 เรื่อง สถานภาพอำนาจของระบอบกษัตริย์ในสมัยอาณาจักรโรมัน

___________. การนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 13 เรื่อง การฟื้นฟูของเมืองและระบบทุนนิยมการค้าในปลายยุคกลาง

___________. การนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 13 เรื่อง ความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจยุโรปในแอฟริกา: กรณีศึกษาของความขัดแย้งที่รอมชอมกัน

____________. การนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 13 เรื่อง ระบบเศรษฐกิจยุคกลาง: การทำการเกษตรแผนใหม่

___________. การนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 13 เรื่อง พัฒนาการของนครรัฐกรีกในสมัยโบราณ

___________. การนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 14 เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรแอนทิโกนิดในยุคเฮลเลนนิสติก

___________. การนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 14 เรื่อง บทบาทของพระเจ้าโรมิวลุสในการสร้างอาณาจักรโรมัน

___________. การนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 14 เรื่อง พัฒนาการของสภาเพลเบียนในสมัยสาธารณรัฐโรมัน

___________. การนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 14 เรื่อง ระบอบกงสุลในประวัติศาสตร์สาธารณรัฐโรมัน

___________. การนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ครั้งที่ 14 เรื่อง จอห์น ล็อคกับการแสวงหาความจริงแบบประสบการณ์นิยมภายใต้การปฏิวัติวิทยาศาสตร์

___________. การนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 14 เรื่อง พระเจ้าปโตเลมีที่ 2 กับการประดิษฐานอำนาจของราชวงศ์ปโตเลมีในอียิปต์ 

            ♦ คอลัมนิสต์วารสาร

ธิติพงศ์ มีทอง. รหัสนัยแห่งตัวเลข. (สารานุกรมเคลื่อนที่) จดหมายข่่าวมนุษยศาสตร์สัมพันธ์สาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เมษายน 2557

__________. การหาข้อเท็จจริงจากประวัติศาสตร์ กรณีนาคปลอมตัวบวช. (สารานุกรมเคลื่อนที่) จดหมายข่าวมนุษยศาสตร์สัมพันธ์สาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 รกฎาคม 2557

__________. ศัพท์คำนี้มีตำนาน (กรีก). (สารานุกรมเคลื่อนที่) จดหมายข่าวมนุษยศาสตร์สัมพันธ์สาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2557

__________. อเมซอน : ตำนานหญิงโหดเหี้ยม. (สารานุกรมเคลื่อนที่) จดหมายข่าวมนุษยศาสตร์สัมพันธ์สาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2558

__________. นาร์ซิสซัสกับนางเอ็คโค่ : ตำนานรักแห่งดอกไม้. (สารานุกรมเคลื่อนที่) จดหมายข่าวมนุษยศาสตร์สัมพันธ์สาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2558

__________. ภาพลักษณ์ที่ไม่ตายกับพระพุทธเจ้าหลวง. (สารานุกรมเคลื่อนที่) จดหมายข่าวมนุษยศาสตร์สัมพันธ์สาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2558

__________. ความรักสีดำดุจศอพระศิวะ. (สารานุกรมเคลื่อนที่) จดหมายข่าวมนุษยศาสตร์สัมพันธ์สาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่  3 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

__________. พระนางเธอลักษมีลาวัณกับการรื้อฟื้นงานการละคร. (สารานุกรมเคลื่อนที่) จดหมายข่าวมนุษยศาสตร์สัมพันธ์สาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2559

__________. พระสุจริตสุดากับการฟื้นฟูวงเครื่องสายในราชสำนัก. (สารานุกรมเคลือนที่) จดหมายข่าวมนุษยศาสตร์สัมพันธ์สาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 เมษายน 2559

__________. ลำดับการพระราชพิธีถวายน้ำสรงพระศพ. (สารานุกรมเคลื่อนที่) จดหมายข่าวมนุษยศาสตร์สัมพันธ์สาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2559

__________. ลำดับขั้นของการเป็นหมอ. (สารานุกรมเคลื่อนที่) จดหมายข่าวมนุษยศาสตร์สัมพันธ์สาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2559

__________. แม่. (สารานุกรมเคลื่อนที่) จดหมายข่าวมนุษยศาสตร์สัมพันธ์สาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2559

__________. ความเชื่อเรื่องใบมะตูมในสังคมไทย. (สารานุกรมเคลื่อนที่) จดหมายข่าวมนุษยศาสตร์สัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2560

___________. เรื่องเล่าของพระราชวังบางปะอิน. (สารานุกรมเคลื่อนที่) จดหมายข่าวมนุษยศาสตร์สัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

___________. เทพเจ้ากรีกกับสายใยของตะวันตก. (สารานุกรมเคลื่อนที่) จดหมายข่าวมนุษยศาสตร์สัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2560

___________. ศิวนาฏราช. (สารานุกรมเคลื่อนที่) จดหมายข่าวมนุษยศาสตร์สัมพันธ์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2560

___________. การพระโกศและการถวายพระรูด. (สารานุกรมเคลื่อนที่) จดหมายข่าวมนุษยศาสตร์สัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 4  ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2560

___________. การแต่งตั้งพระสันตะปาปา. (สารานุกรมเคลื่อนที่) จดหมายข่าวมนุษยศาสตร์สัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2560

___________. ภาพถ่ายคนตาย: ศิลปะร่วมสมัยในศตวรรษที่ 19. (สารานุกรมเคลื่อนที่) จดหมายข่าวมนุษยศาสตร์สัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฏาคม 2560

___________. เพราะเหตุใดจึงต้องมีหนังสือกราบถวายบังคมลาตาย. (สารานุกรมเคลื่อนที่) จดหมายข่าวมนุษยศาสตร์สัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2560

___________. วิวัฒนาการของมนุษย์จากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน. (สารานุกรมเคลื่อนที่) จดหมายข่าวมนุษยศาสตร์สัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2560

___________. คำสาปของภาพเด็กร้องไห้. (สารานุกรมเคลื่อนที่) จดหมายข่าวมนุษยศาสตร์สัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2561

 

         ♦ งานบริการวิชาการ

อาจารย์พิเศษบรรยายรายวิชาประวัติศาสตร์กรีก-โรมัน (2555-ปัจจุบัน) ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์พิเศษบรรยายรายวิชาอารยธรรมโลก [หัวข้อบรรยายอารยธรรมกรีก-โรมัน] (2556-ปัจจุบัน) ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

          ♦ บรรณาธิการ

วารสารศาสตร์สังคมศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.