ประวัติการศึกษา

       โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี (แผนกศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ประวัติศาสตร์ยุโรป) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์