จรินทร อุ่มไกร. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจริยธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ. ปีที่พิมพ์2557: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 
จรินทร อุ่มไกร, เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ, ปีที่พิมพ์2558: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 

Statistics Statistics
10748
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month66
LastMonth Last Month211
ThisYear This Year3,084
LastYear Last Year2,202