จรินทร อุ่มไกร. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจริยธรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ. ปีที่พิมพ์2557: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 
จรินทร อุ่มไกร, เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ, ปีที่พิมพ์2558: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 

Statistics Statistics
9441
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday11
ThisMonth This Month146
LastMonth Last Month241
ThisYear This Year1,777
LastYear Last Year2,202