ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัยต่างประเทศ

Charinthorn Aumgri, Paitoon Pimdee (2021) STEM Learning Platform Using Design Engineering for Reinforcing Students’ Computational thinking skills. Elementary Education Online, 20 (1), 861-872. doi:10.17051/ilkonline.2021.01.75. (SJR/Q3) 

Charinthorn Aumgri (2020)The Effectiveness of an Online Learning Platform in Collaboration with Virtual Technology using a Digital Ecosystem to Develop Information, Media and Technology Skills of Undergraduate Students. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 13(12), 880-895. (SJR/Q2)

Aumgri, C & Petsangsri, S. (2019). Computational thinking for preservice teachers in Thailand: A confirmatory factor analysis. Revista ESPACIOS, 40(29), 12-29. (SJR/Q3)

 

งานวิจัยในประเทศ//วารสาร

Aumgri, C.; Pimdee, P.; Petsangsri, S. (2018). Model component analysis of computational-thinking STEM Education in enhancing the ICT literacy skills for the 21st-century undergraduates students. Journal of Thai Interdisciplinary Research . 13(3), 30 - 35. (TCI1/ACI)

จรินทร อุ่มไกร และไกยสิทธิ์ อภิระติง (2562). การพัฒนาสื่อดิจิทัลร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริมโดยอาศัยการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปีที่ 5 ฉบับที่ 2,  (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562), 18 – 27. (TCI2)

กิตติศักดิ์ แป้นงาม, ณัฐกรณ์ ปะพาน, อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์, จรินทร อุ่มไกร (2562). การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อฝึกทักษะ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคกลาง, วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ปีที่ 16 ฉบับที่ 2,  (ธันวาคม – ธันวาคม 2562), 69 – 79. (TCI1)       

ณัฐกานต์ เทพบำรุง และจรินทร อุ่มไกร (2559). การจัดการเรียนรู้แบบ TPACK MODEL ด้วยเทคนิคความจริงเสมือนสามมิติ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารวิชาการโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2(1), 29 – 35. (TCI2)

ธรรมจรรยา เรือนทองดี และจรินทร อุ่มไกร (2559). การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดีย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ในรายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษา โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5). วารสารวิชาการโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2(2), 27 – 35. (TCI2)

จันทมณี  สระทองหน และจรินทร อุ่มไกร (2559). การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบ TPACK MODEL โดยการใช้การสอนแบบเสมือนจริง ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน. วารสารวิชาการโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 3(2), 42 – 47. (TCI2)

 

งานวิจัยในประเทศ//การประชุมวิชาการระดัาติ

จรินทร อุ่มไกร และคณะ. (2561). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริมโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14. วันที่ 5-6 กรกฏาคม 2561.  (NCCIT 2018). (น 378-383). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

สุทิมา อุ่นราด และ จรินทร อุ่มไกร. (2561). การพัฒนาสื่อดิจิทัลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด รายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม) จ.นครปฐม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 (5-6 มีนาคม 2561), 6 หน้า, 965-969. มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. link : https://drive.google.com/file/d/1lb7yvVZ61qx6FbH2co-5okZK03vUOJ_w/view?usp=sharing

วีรภัทร เดชศิริ และ จรินทร อุ่มไกร. (2561). การพัฒนาสื่อดิจิทัลออนไลน์ โดยใช้ TPACK Model ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหนองโพธิ์(ศิลปวิทยาคม). ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 (5-6 มีนาคม 2561), 6 หน้า, 960-964 . มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. link : https://drive.google.com/file/d/1lb7yvVZ61qx6FbH2co-5okZK03vUOJ_w/view?usp=sharing

พรเทพ สมบูรณ และ จรินทร อุ่มไกร. (2561). การพัฒนาเว็บสมาร์ทดิจิทัลออนไลน์ รายวิชาการออกแบบและการพัฒนาสื่อดิจิทัล โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 (5-6 มีนาคม 2561), 6 หน้า, 954-959. มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. Link: https://drive.google.com/file/d/1lb7yvVZ61qx6FbH2co-5okZK03vUOJ_w/view?usp=sharing

นพดล แสงเจริญไพศาลสิน  และ จรินทร อุ่มไกร. (2561). การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคโนโลยี การผสมผสานโลกเสมือนจริง สาหรับนักเรียนชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 3 วิชาวิทยาศาสตร์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 (5-6 มีนาคม 2561), 6 หน้า, 949-953. มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. link : https://drive.google.com/file/d/1lb7yvVZ61qx6FbH2co-5okZK03vUOJ_w/view?usp=sharing

ธนัชพร แก้วงอก และ จรินทร อุ่มไกร. (2561). การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิทัลออนไลน์ รูปแบบ STEM Educationกรณีศึกษา โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม) ในรายวิชา วิทยาศาสตร์สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 (5-6 มีนาคม 2561), 6 หน้า, 944-948. มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. linl : https://drive.google.com/file/d/1lb7yvVZ61qx6FbH2co-5okZK03vUOJ_w/view?usp=sharing

คุณานนต์ ชื่นเงิน  และ จรินทร อุ่มไกร. (2561). การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education โดยใช้เกมในรายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กรณีศึกษาโรงเรียนวัดบ้านหลวง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 4 (5-6 มีนาคม 2561), 6 หน้า, 938-943. มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. link : https://drive.google.com/file/d/1lb7yvVZ61qx6FbH2co-5okZK03vUOJ_w/view?usp=sharing

จันทมณี  สระทองหน และจรินทร อุ่มไกร. (2560). การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบ TPACK MODEL โดยการใช้การสอนแบบเสมือนจริง ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน. วารสารวิชาการโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 2560 (Volume 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560). หน้า (Page) 42 – 47. (TCI ฐาน 2).

จรินทร อุ่มไกร และคณะ. (2560). การออกแบบระบบการเรียนการสอนตามโมเดลดิกและคาเร่ย์โดยใช้การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ ร่วมกับคลาวด์เทคโนโลยี ในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13 (NCCIT 2017). (น 826-831). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

อันธิกา ปรีเปรม และ จรินทร อุ่มไกร. (2560). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ STEM Education แบบ 4D ในรายวิชาเคมีเพื่อเสริมสร้างจินตนาการ กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. ใน งานการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3.  (2-3 มีนาคม 2560), 6 หน้า, 44 (บทคัดย่อ), 1-6 มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

จักรกฤษ พราหมณ์เกษม และ จรินทร อุ่มไกร. (2560). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผสานเทคโนโลยีเสมือนจริงโดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. ใน งานการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3.  (2-3 มีนาคม 2560), 6 หน้า, 43 (บทคัดย่อ), 1-6 มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

จุฑามาศ จูฑะพุทธิ และ จรินทร อุ่มไกร. (2560). การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ผสานเทคโนโลยีเสมือนจริงในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.5. ใน งานการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3.  (2-3 มีนาคม 2560), 6 หน้า, 42 (บทคัดย่อ), 1-6 มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

สิริกร เขียวสะอาด และ จรินทร อุ่มไกร. (2560). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบSTEM Education ในรายวิชา คณิตศาสตร์. ใน งานการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3.  (2-3 มีนาคม 2560), 6 หน้า, 36 (บทคัดย่อ), 1-6 มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

กมลทิพย์ ผเด็จพล และ จรินทร อุ่มไกร. (2560). การจาลองการจัดการเรียนรู้แบบ Flipp Classroom ในรายวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์. ใน งานการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3.  (2-3 มีนาคม 2560), 6 หน้า, 35 (บทคัดย่อ), 1-6 มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

พิมลดา ขุนณรงค์ และ จรินทร อุ่มไกร. (2560). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. ใน งานการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3.  (2-3 มีนาคม 2560), 6 หน้า, 34 (บทคัดย่อ), 1-6 มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

มธุสร สารนอก และ จรินทร อุ่มไกร. (2560). การจัดการเรียนรู้แบบ TPACK MODEL ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. ใน งานการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3.  (2-3 มีนาคม 2560), 6 หน้า, 33 (บทคัดย่อ), 1-6 มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

พิเชษฐ์ ศิลป์สาย และ จรินทร อุ่มไกร. (2560). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ STEM Education โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบจิ๊กซอว์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์. ใน งานการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3.  (2-3 มีนาคม 2560), 6 หน้า, 32 (บทคัดย่อ), 1-6 มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

นัฐฐา ขำพระบุตร และ จรินทร อุ่มไกร. (2560). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ STEM โดยใช้เทคนิคจินตภาพ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปากโลง. ใน งานการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3.  (2-3 มีนาคม 2560), 6 หน้า, 28 (บทคัดย่อ), 1-6 มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

ฤทธินันต์ โสมาสุข และ จรินทร อุ่มไกร. (2560). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอุปกรณ์พกพาแบบการแสดงผลภาพ โฮโลแกรม 3 มิติ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. ใน งานการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3.  (2-3 มีนาคม 2560), 6 หน้า, 15(บทคัดย่อ), 1-6 มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

รัตนาภรณ์ ก่ำจา และ จรินทร อุ่มไกร. (2560). การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง คอมพิวเตอร์ศึกษาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต. ใน งานการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3.  (2-3 มีนาคม 2560), 6 หน้า, 56 (บทคัดย่อ), 1-6 มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

สุนิษา อู่ทอง และ จรินทร อุ่มไกร. (2560). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบการคิดวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหา ในรายวิชาคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กรณีศึกษาโรงเรียนวังพลับใต้. ใน งานการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3.  (2-3 มีนาคม 2560), 6 หน้า, 68 (บทคัดย่อ), 1-6 มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

จันทมณี สระทองหน และ จรินทร อุ่มไกร. (2560).  การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบ TPACK MODEL โดยการใช้การสอนแบบเสมือนจริง ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลกาแพงแสน. ใน งานการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3.  (2-3 มีนาคม 2560), 6 หน้า, 57 (บทคัดย่อ), 1-6 มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

ธรรมจรรยา เรือนทองดี และจรินทร อุ่มไกร. (2559). การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดีย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ในรายวิชา คอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรณีศึกษา โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5). วารสารวิชาการโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 2559 (Volume 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559). หน้า (Page) 27 - 35. (TCI ฐาน 2).

ณัฐกานต์ เทพบำรุง และจรินทร อุ่มไกร. (2559). การจัดการเรียนรู้แบบ TPACK MODEL ด้วยเทคนิคความจริงเสมือนสามมิติ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารวิชาการโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศปีที่ 2559. (Volume 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559). หน้า (Page) 29 - 35. (TCI ฐาน 2).

จรินทร อุ่มไกร. (2559). The Development of WBI by Using Project Base Learning (PBL) in System Analysis and Aesign of a Project and Cooperation Activities to Learning Game Technic GLT*Game Learning Technic). For Students of Computer. NPRU. ใน งานการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2. (น 174-181). มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

วินัย เพ็งภิญโญ และจรินทร อุ่มไกร. (2559). The development of WBI in information and Communications Technology Subject Data Communications and Computer Networks For High School Students. ใน งานการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2. (น 182-188). มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

ธรรมจรรยา เรือนทองดี และจรินทร อุ่มไกร. (2559). A Development of Cartoon multimedia By Using STEM Education InComputer For Grade 3 Students Case Study of Watchantharam School. ใน งานการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2. (น 205-212). มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

โสภา มั่นเรือง และจรินทร อุ่มไกร. (2559). A Development of Science Subject. To Conqure Achievement of Grade 5 Students. By Using STEM Education. Case Study of Suphannapoom School. ใน งานการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2. (น 236-243). มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.


ณัฐกานต์เทพบำ รุง และจรินทร อุ่มไกร. (2559). การจัดการเรียนรู้แบบ TPACK MODEL ด้วยเทคนิค ความเป็นจริงเสริมสามมิติ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ สำ หรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา. นครปฐม: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม.

วินัย เพ็งภิญโญ และจรินทร อุ่มไกร. (2559). The development of WBI in information and Communications Technology Subject Data Communications and Computer Networks For High School Students. ใน งานการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2. (น 182-188). มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.   link https://drive.google.com/file/d/1HKtXsIDMV36Oj3ntJKyzrIUmVm2eKjfC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HKtXsIDMV36Oj3ntJKyzrIUmVm2eKjfC/view?usp=sharing

วินัย เพ็งภิญโญ และจรินทร อุ่มไกร. (2558). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายงานการวิจัย). นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. link: https://drive.google.com/file/d/1HKtXsIDMV36Oj3ntJKyzrIUmVm2eKjfC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HKtXsIDMV36Oj3ntJKyzrIUmVm2eKjfC/view?usp=sharing

ณัฐกานต์ เทพบำรุง และจรินทร อุ่มไกร.(2559). A Learning Management of TPACK MODEL Using 3D  Augmented Reality In Science Subject For Grade 7 Students Case Study in Bantonksadao. ใน งานการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2. (น 236-243). มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

ราตรี ภูชิน และจรินทร อุ่มไกร.(2559). A Development of CAI By Using 3D Augmented Reality In                                 Science Subject For Grade 4 Students Case Study in Anuban Nakhon Pathom School.ใน งานการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2. (น 250-255). มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

สมเกียรติ บุญเทียน และจรินทร อุ่มไกร. (2559). A Development of WBI by of the Collaborative                            Learning with STAD Technique In Science For grad 9 Students. In The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 ) 2016. สระแก้ว:มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว.

วันดี พันธุ์โท และจรินทร อุ่มไกร. (2559) A Development WBI By Using Backward Design via Flipped Classroom In Science Subject. For Grade 7's Students Case Study of Sa-Kathiamwitthayakhom School. In The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 ) 2016. สระแก้ว:มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว.

ดำรงศักดิ์ โสภณ และจรินทร อุ่มไกร. (2559). A Development of WBI By Using STAD Collaboration learning In Science For Grade 8 Students Case Study of Sa Kathiamwitthayakhom school. In The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 ) 2016.สระแก้ว:มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว.

นพพร ตันสารี และจรินทร อุ่มไกร. (2559). A Development of English Vocabulaly On TPACK Frame Work Model For Asian Education Card Study in Banhanjamsaiwittaya 1 School. In The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2 ) 2016. สระแก้ว:มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว.

จรินทร อุ่มไกร. (2557). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบเกมร่วมมือเทคนิค (TGT) ในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาปีที่ 3 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

 

Statistics Statistics
13188
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month5
LastMonth Last Month258
ThisYear This Year2,294
LastYear Last Year3,230