จรินทร อุ่มไกร. (2559). โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชิงวิชาการเรื่อง โครงการวิจัยการพัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบโครงงานผสมผสานกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค (GLT), ทุนสนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีงบประมาณ 2558.

วินัย เพ็งภิญโญ, จรินทร อุ่มไกร. (2559) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชิงวิชาการเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์ ในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย, ทุนสนับสนุนการทำวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีงบประมาณ 2558.

 สมเกียรติ ช่อเหมือน,นฤพล สุวรรณวิจิตร, จรินทร อุ่มไกร. (2558). การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์แบบพกพา โดยใช้เทคโนโลยี QR Codeกรณีศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, ทุนสนับสนุนการทำวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีงบประมาณ 2557.

จรินทร อุ่มไกร. (2557). วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบเกมร่วมมือเทคนิค(GLT) ในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิยาลัยราชภัฎนครปฐม, ทุนสนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีงบประมาณ 2557.

Statistics Statistics
10745
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month63
LastMonth Last Month211
ThisYear This Year3,081
LastYear Last Year2,202