รหัสวิชา   9011103 ชื่อวิชาการบริหารการคลังและงบประมาณ   (Fiscal and Budgeting Administration)   ภาค กศ.พป.
คำอธิบายรายวิชา

                ความหมาย ทฤษฎีแนวคิด นโยบายเกี่ยวกับการคลัง และงบประมาณ ระบบการคลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร รายรับ รายจ่ายของรัฐ หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและการวิเคราะห์งบประมาณ ปัญหาการงบประมาณของประเทศไทย
 

แนวการสอน