ประวัติการทำงาน

กรกฎาคม 2550 – ตุลาคม 2550

 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย  (Full-time)
ศ.ดร. สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ 
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กันยายน 2551 – ตุลาคม 2551

 

ตำแหน่ง วิทยากรรับเชิญสอนวิชาทฤษฎีองค์การ และ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ของอาจารย์อาภา วรรณฉวี

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา