รหัสวิชา   9011103 ชื่อวิชาการบริหารการคลังและงบประมาณ   (Fiscal and Budgeting Administration)
คำอธิบายรายวิชา

                ความหมาย ทฤษฎีแนวคิด นโยบายเกี่ยวกับการคลัง และงบประมาณ ระบบการคลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร รายรับ รายจ่ายของรัฐ หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและการวิเคราะห์งบประมาณ ปัญหาการงบประมาณของประเทศไทย

แนวการสอน
วิชาการบริหารการคลังและงบประมาณ 9011103 (ภาค กศ.พป.)