Phitcha Buayaem

Statistics Statistics
3063
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month57
LastMonth Last Month59
ThisYear This Year57
LastYear Last Year1,350

ประสบการณ์ด้านการวิจัย

 

พ.ศ. 2552-2557

ระดับปริญญาตรี เนื้อหาวิชาที่สอน ได้แก่

: เครือข่ายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน

: การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา

พ.ศ. 2551

ระดับปริญญาตรี เนื้อหาวิชาที่สอน ได้แก่

: การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา

: ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน

: การพัฒนาชุมชนตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

: ชุมชนศึกษา

: วิถีไทยและวิถีโลก


พ.ศ. 2550 ระดับปริญญาตรี เนื้อหาวิชาที่สอน ได้แก่

: การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา

พ.ศ. 2549 ระดับปริญญาตรี เนื้อหาวิชาที่สอน ได้แก่

: การพัฒนาองค์กรชุมชน

: ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน

: การวิจัยภาคสนาม

: เครือข่ายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน

: วิถีไทย และวิถีโลก

: การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา

: การพัฒนาชุมชนตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


พ.ศ.2548 ระดับปริญญาตรี เนื้อหาวิชาที่สอน ได้แก่

: กลุ่มธุรกิจพื้นฐานกับการพัฒนาชุมชน

: การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา

: เทคนิคการใหการศึกษาแก่ชุมชน

: วิถีไทย และวิถีโลก

: เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน