Phitcha Buayaem

Statistics Statistics
3745
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month22
LastMonth Last Month112
ThisYear This Year739
LastYear Last Year1,350

ประสบการณ์ด้านการสอน

 

พ.ศ. 2552-2557

ระดับปริญญาตรี เนื้อหาวิชาที่สอน ได้แก่

: เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน

: การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา

พ.ศ. 2551

ระดับปริญญาตรี เนื้อหาวิชาที่สอน ได้แก่

: การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา

: ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน

: การพัฒนาชุมชนตามแนวทางโครงการ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

: ชุมชนศึกษา

: วิถีไทยและวิถีโลก


พ.ศ. 2550

ระดับปริญญาตรี เนื้อหาวิชาที่สอน ได้แก่

: การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา


พ.ศ. 2549

ระดับปริญญาตรี เนื้อหาวิชาที่สอน ได้แก่

: การพัฒนาองค์กรชุมชน

: ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน

: การวิจัยภาคสนาม

: เครือข่ายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน

: วิถีไทย และวิถีโลก

: การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา

: การพัฒนาชุมชนตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พ.ศ.2548

ระดับปริญญาตรี เนื้อหาวิชาที่สอน ได้แก่

: กลุ่มธุรกิจพื้นฐานกับการพัฒนาชุมชน

: การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา

: เทคนิคการใหการศึกษาแก่ ชุมชน

: วิถีไทย และวิถีโลก

: เครือข่ายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน