Phitcha Buayaem

Statistics Statistics
3742
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month19
LastMonth Last Month112
ThisYear This Year736
LastYear Last Year1,350

ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมและสัมมนา

 

พ.ศ. 2552-2553

: เขารับฟังการอบรมดานเทคนิคการสังเคราะห์งานวิจัย
ทางการศึกษา พ.ศ.2550-2552-ปฏิทินการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

: เขารับฟังการอบรมความรู้ดานงานวิจัย สำนักงานวิจัย
แห่งชาติ ณ ศูนย์การคาเซ็ลทรัลเวิล

พ.ศ. 2551

: จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิค และทักษะการเขียน
แผนเพื่อพัฒนาชุมชน แก่นักศึกษา จำนวน 80 คน

: การคิดเชิงสรางสรรค์เพื่อการเตรียมตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยในอนาคต จำนวน 80 คน


พ.ศ. 2549

: จัดโครงการสัมมนาเพื่อการจัดการความรูเพื่อพัฒนา
ชุมชนแก่นักศึกษาที่เป็นผูนำชุมชนจังหวัดนครปฐม
จังหวัดพื้นที่ใกลเคียง บุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน
60 คน และคณาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชน
จำนวน 10 คน