อาจารย์ ดร.บุญสม  ทับสาย

    (หลักสูตรและการสอน)

Boonsom  Tubsai, Ph.D. 

(Curriculum and Instruction)

Statistics Statistics
2564
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month93
LastMonth Last Month165
ThisYear This Year1,961
LastYear Last Year603

ผลการใช้วิธีสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง ฯ เผยแพร่ ปี 2561