อาจารย์ บรรพต กิติสุนทร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม73000 

โทร. 0-3426-1021- 36 ต่อ 746 
โทรสาร. 0-3426-1066

Statistics Statistics
6881
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month24
LastMonth Last Month192
ThisYear This Year791
LastYear Last Year1,188

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ

9013106 Economics for Public Administration เศรษฐศาสตร์สำหรับรัฐประศาสนศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานเศรษฐกิจ การทำงานของกลไกราคา อุปสงค์และอุปทานของสินค้า ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการผลิต ต้นทุนการผลิต การกำหนดราคาสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์ในรูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดอื่นๆ ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิต และความล้มเหลวของตลาดรวมทั้งการนำแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานภาครัฐ
มคอ.3

9013202 Recruitment and Selection การสรรหาและการคัดเลือก

คำอธิบายรายวิชา
หลักการ ทฤษฎี เทคนิค กระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์การ
มคอ.3