อาจารย์บรรพต กิติสุนทร

Banpot Kittisoontorn

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

Statistics Statistics
13283
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday10
ThisMonth This Month216
LastMonth Last Month312
ThisYear This Year3,187
LastYear Last Year2,382

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ

9012110 ดิจิทัลเพื่อการบริหารงานภาครัฐ 

Digital for Government Administration

แนวคิดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดิจิทัล รัฐบาลดิจิทัล ระบบแอปพลิเคชันภาครัฐ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดการทรัพยากรข้อมูล จริยธรรมและความปลอดภัย และฝึกปฏิบัติ

Concept and law relating to digital, digital government, government application system, management information system, data resource management, ethics and safety, and practice

 

9012203 ระบบงานสารบรรณและการจัดการสำนักงาน 

Archive Systems and Office Management

แนวคิดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบงานสารบรรณ แนวคิดของการจัดการสำนักงาน การวางแผนการทำงาน การจัดโครงสร้างองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจูงใจและการควบคุมงาน การบริหารงานเอกสาร การจัดการประชุม การจัดสภาพแวดล้อมในสำนักงาน การบริหารงานพัสดุ สำนักงานอัตโนมัติ และฝึกปฏิบัติ

Concept and law relating to documentation regulation, concept of office management, work planning, organizational structure, human resource management, motivation and control of work, document management, meeting management, organizing the office environment, procurement management, office automation, and practice

 

9013504 เศรษฐศาสตร์สำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 

Economics for Public Administration

แนวคิดของเศรษฐศาสตร์ พัฒนาการของเศรษฐกิจ ระบบตลาด แรงงาน สินค้าสาธารณะ การเงิน การค้าระหว่างประเทศ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม และเศรษฐกิจดิจิทัล

Fundamental concept of economics, development of economy, market system, labor, public goods, finance, international trade, sufficiency economy concept, community enterprise, social enterprise, and digital economy

 

9014404 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

Compensation and Welfare

แนวคิดของค่าตอบแทน การพัฒนาค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์งานและการประเมินค่างาน โครงสร้างค่าตอบแทน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การออกแบบค่าตอบแทนจูงใจ สวัสดิการ การบริหารระบบค่าตอบแทน และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดการค่าตอบแทน

Concept of compensation, strategic compensation development, job analysis and job evaluation, compensation structure, performance management, incentive compensation design, welfare, compensation system management, and using software package for compensation management