อาจารย์บรรพต กิติสุนทร

Banpot Kittisoontorn

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

Statistics Statistics
13282
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday10
ThisMonth This Month215
LastMonth Last Month312
ThisYear This Year3,186
LastYear Last Year2,382

 

ผลงานทางวิชาการ

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 8-9 กรกฎาคม 2564

  • การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
  • ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต7
  • การพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพการทำงานสูงของสำนักปลัดเทศบาลเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า”, 15-16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • แรงจูงใจของพนักงาน บริษัท เนอร์วาน่า ฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3 “New Normal New Life: กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา”, 25 กันยายน 2563 ศูนย์กลางการประชุมออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

  • การปฏิบัติงานตามค่านิยมของบุคลากรในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 9-10 กรกฎาคม 2563

  • การตัดสินใจการลาออกของพนักงานบริษัทดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 6-7 กุมภาพันธ์ 2563

  • คุณภาพในการให้บริการสาธารณะของที่ว่าการอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี