อาจารย์ บรรพต กิติสุนทร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม73000 

โทร. 0-3426-1021- 36 ต่อ 746 
โทรสาร. 0-3426-1066

Statistics Statistics
6878
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month21
LastMonth Last Month192
ThisYear This Year788
LastYear Last Year1,188

 

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2557- ปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม