อาจารย์บรรพต กิติสุนทร

Banpot Kittisoontorn

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

Statistics Statistics
13280
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday10
ThisMonth This Month213
LastMonth Last Month312
ThisYear This Year3,184
LastYear Last Year2,382

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี : ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความสนใจทางวิชาการ : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การบริหารค่าตอบแทน การจัดการงานสำนักงาน เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาเมือง

 

การศึกษาดูงาน

พ.ศ. 2559  Oshino Hakkai Village, Japan

พ.ศ. 2559  TAFE Queensland Brisbane TAFE Queensland Gold Coast TAFE Queensland Sunshine Coast, Australian

พ.ศ. 2561  Department of Urban Studies and Planning, University of Sheffield, South Yorkshire, England

พ.ศ. 2562  Hanoi University, Vietnam

 

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2554  Shangri-La Hotel, Bangkok (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

พ.ศ. 2555   บริษัท มาสเตอร์แอด จํากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2557- ปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ. 2563- ปัจจุบัน โค้ช  โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม