ข้อมูลการติดต่อ

โทรศัพท์ภายใน: 034-261068 ต่อ 3651

E-mail: assanee@npru.ac.th

ที่อยู่ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์ 501

อาคารปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000