ประวัติส่วนตัว

อาจารย์อัฎศณี เพียรเจริญวงศ์

สังกัด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

ประวัติการศึกษา     

  • วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นท.บ. การโฆษณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์ประจำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน)
  • อาจารย์ประจำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธานี (พ.ศ. 2550 - 2551)
  • เว็บมาสเตอร์ เว็บไซต์ tohome.com (พ.ศ. 2543 – 2550)
  • บรรณาธิการจัดการ นิตยสารคอมพิวเตอร์รีวิว (พ.ศ. 2539 – 2543)