เอกสารประกอบการเรียนวิชา  เทคโนโลยีโมบายพาณิชย์   

วิชา   เทคโนโลยีโมบายพาณิชย์            รหัสวิชา 3603804                       หน่วยกิต   3(2-2-5)    
(ชื่อภาษาอังกฤษ) Mobile Commerce Technology        ภาคเรียนที่ 2                 ปีการศึกษา 2557
 

คำอธิบายรายวิชา

    หลักการของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย อุปกรณ์เคลื่อนที่ในระบบเครือข่ายไร้สาย สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายไร้สาย การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย การใช้โปรแกรมประยุกต์เครือข่ายระบบการสื่อสารไร้สายและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และการสั่งงานทางไกลผ่านอุปกรณ์ไร้สาย

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษา
1.    มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย อุปกรณ์เคลื่อนที่ในระบบเครือข่ายไร้สาย สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายไร้สาย การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย
2.    มีความสามารถในการใช้โปรแกรมประยุกต์เครือข่ายระบบการสื่อสารไร้สายและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และการสั่งงานทางไกลผ่านอุปกรณ์ไร้สาย 
3.    มีทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
4.    เห็นประโยชน์และความสำคัญของเทคโนโลยีโมบายพาณิชย์
5.    มีจรรยาบรรณในการใช้งานและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านโมบายพาณิชย์