เอกสารประกอบการเรียนวิชา e-Business

รายวิชา  ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์             รหัสวิชา 3603805                       หน่วยกิต   3(2-2-5)    

(ชื่อภาษาอังกฤษ) Electronic Business    

คำอธิบายรายวิชา
    หลักการเบื้องต้นของระบบอินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ และหลักการเบื้องต้นในการจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม่ ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินบนอินเทอร์เน็ต ระบบความปลอดภัย การพัฒนาและการจัดตั้งเว็บไซต์ การจดโดเมนเนม การตลาดออนไลน์และการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กฎหมายและจริยธรรม ปัญหาอุปสรรคของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แนวโน้มและเทคโนโลยีธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษา

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์   และระบบการค้าสมัยใหม่ผ่านอินเทอร์เน็ต ในด้านการจัดการ การตลาด และการขนส่ง เข้าใจปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวโน้มในอนาคต
  2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการรับจ่ายเงิน ระบบความปลอดภัย การพัฒนาและการจัดตั้งเว็บไซต์ การจดโดเมนเนม 
  3. มีความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้   
  4. มีความสามารถใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ โปรแกรม Joomla, VirtueMart extension, XAMPP
  5. มีความสามารถและทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้
  6. เห็นประโยชน์และความสำคัญของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   
  7. มีจรรยาบรรณในการพัฒนาเว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

 

บทเรียน