ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) : นายอภินันท์ จุ่นกรณ์

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : MR.APINAN JUNKORN

ตำแหน่งปัจจุบัน : พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก  :  

      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

      โทรศัพท์  034 261065

      E-mail : apinankub@gmail.com

 

ประวัติการศึกษา

   - วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต

   - วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

ประวัติการทำงาน

   - ปี 2543 ถึง ปัจจุบัน  พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม