นายอกนิษฐ์  ศรีภูธร  ห้อง SC 111
ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
โทร: (66) 34-109300
(NPRU-VoIP)
 ต่อ 3117
แฟกซ์: (66) 34-261065
E-mail: akanid@webmail.npru.ac.th


ที่อยู่ 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 73000


 

Statistics Statistics
8176
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month163
LastMonth Last Month166
ThisYear This Year163
LastYear Last Year2,572

วิชาการคิดและการตัดสินใจ  รหัสวิชา 4000110/4000116/4000124


คำอธิบายรายวิชา

           การพัฒนาทักษะการคิดและลักษณะการคิดแบบต่างๆ การพัฒนากระบวนการคิด  ความคิดสร้างสรรค์   การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์   ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล  การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร องค์ประกอบในการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจ   และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1. ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการคิดและการตัดสินใจ

  2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการคิด  ลักษณะการคิดและกระบวนการคิดแบบต่างๆรวมทั้งหลักการในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง

  3. สามารถฝึกปฏิบัติเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมและสถานการณ์การคิดแบบต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะการคิดในแต่ละลักษณะด้วยตนเอง

  4. มีความสามารถในการคิดและการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้


รายวิชาอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น  รหัสวิชา 4052102

คำอธิบายรายวิชา

          ความหมายของบรรยากาศของโลก  องค์ประกอบและสมบัติของอากาศ  สาเหตุและผลการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ การอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น การพยากรณ์อากาศ การศึกษาวิทยาศาสตร์เบื้องต้นและการศึกษาภูมิอากาศของไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. เพื่ออธิบายความหมายของบรรยากาศโลก  องค์ประกอบและสมบัติของอากาศ

          2. เพื่ออธิบายความหมายและประโยชน์ของอุตุนิยมวิทยา

          3. เพื่ออธิบายสาเหตุและผลการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ

          4. เพื่ออธิบายการวิเคราะห์แผนที่อากาศและหลักการพยากรณ์อากาศ

          5. เพื่ออธิบายการจำแนกประเภทของภูมิอากาศและลักษณะภูมิอากาศทั่วไปของประเทศไทย