นายอกนิษฐ์  ศรีภูธร  ห้อง SC 111
ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
โทร: (66) 34-109300
(NPRU-VoIP)
 ต่อ 3117
แฟกซ์: (66) 34-261065
E-mail: akanid@webmail.npru.ac.th


ที่อยู่ 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 73000


 

Statistics Statistics
8173
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month160
LastMonth Last Month166
ThisYear This Year160
LastYear Last Year2,572

นายอกนิษฐ์   ศรีภูธร

ภูมิลำเนาเดิม  บ้านเลขที่ 174    หมู่ที่  3        ถนน  ศุภกิจ     ตำบล/แขวง   โนนสัง    อำเภอ/เขต  โนนสัง  

จังหวัด  หนองบัวลำภู       รหัสไปรษณีย์  39140  โทรศัพท์บ้าน  042-375-081

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน  บ้านเลขที่ 2 หมู่ 8 ตำบล  หนองงูเหลือม  อำเภอ เมืองนครปฐม 

จังหวัด  นครปฐม  รหัสไปรษณีย์  73000

ชื่อบิดา   นายจินดา ศรีภูธร   อาชีพ   กำนันเทศบาลอำเภอโนนสัง  (ถึงแก่กรรม)

ชื่อมารดา   นางบุญเรือน   ศรีภูธร อาชีพ   แม่บ้าน

อุปสมบท  มีนาคม  2543

 

รับราชการทหารประจำการสังกัด  ( ยกเว้นการเป็นทหาร )    เมื่อ ปี พ.ศ. 2542 

เริ่มรับราชการ/ทำงานตำแหน่ง ครูสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

เลขประจำตัวครู 01410595

หน่วยงาน  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

ตำบล/แขวง   วิชรพยาบาล     อำเภอ/เขต   ดุสิต   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร

กรม   สามัญศึกษา   กระทรวง  ศึกษาธิการ

บรรจุเมื่อวันที่  22  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2541

 

เริ่มรับราชการ/ทำงานตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สถาบันราชภัฏนครปฐม   

ที่อยู่ เลขที่ 85  ถนน  มาลัยแมน  ตำบล/แขวง นครปฐม   อำเภอ/เขต เมืองนครปฐม   จังหวัด  นครปฐม

รหัสไปรษณีย์  73000  สังกัด  คณะกรรมการการอุดมศึกษา

บรรจุเมื่อวันที่ 3  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2545 

 

ความสามารถพิเศษ

          1. งานเขียน   2. พิธีกร   3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

 

จุดมุ่งหมายในการทำงาน

          ต้องการใช้ความรู้ความสามารถด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสู่

ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

 

คติประจำใจ

           กตัญญูกตเวที  ความดีสู่ความสำเร็จ