ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
47317
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month151
LastMonth Last Month393
ThisYear This Year4,509
LastYear Last Year4,334

รายวิชาเรียงลำดับตามภาคการศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2558    
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มคอ.3
  Information and Communication Technology  
  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลการจัดการ และการใช้งานข้อมูล ใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล การแสวงหาความรู้และการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลต่างๆ  รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญา  
     
7133802 ระบบสารสนเทศเชิงธุรกิจ มคอ.3
  Information System For Business  
  แนะนำระบบสารสนเทศในงานธุรกิจ พื้นฐานระบบสารสนเทศ การแก้ปัญหาธุรกิจด้วยระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงานทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหาร ระบบสารสนเทศสำหรับความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร     
     
7133701 องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานมัลติมิเดีย มคอ.3
  Arts Composition For Multimedia Production  
  ศึกษาทฤษฎีองค์ประกอบทางศิลปะเบื้องต้น เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีสี และการใช้สี ให้ถูกต้องกับลักษณะของงาน การออกแบบลายเส้นลายจุด การจัดองค์ประกอบภาพ การจัดวางข้อความ เทคนิคของงานทัศนศิลป์แบบต่างๆ การวาง (Layout) เป็นต้น โดยเน้นผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ งานตามขั้นตอนและวิธีการสร้างองค์ประกอบศิลป์เพื่อเป็นพื้นฐานในการออกแบบด้านมัลติมีเดียขั้นสูงต่อไป  
     
ภาคการศึกษา 2/2558    
7132501 การบริหารโครงสร้างพื้นฐานและบริการระบบสารสนเทศ มคอ.3
  Infrastructure and Services Management of IT  
  ศึกษาสถาปัตยกรรมด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมในการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร การสำรวจความต้องการเพื่อการจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับบุคลากรในองค์กร การวิเคราะห์ต้นทุน การบำรุงรักษาและบริหารจัดการซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ในฐานะผู้ดูแลระบบ  
     
7133808 การพัฒนาเว็บเซอร์วิส มคอ.3
  Application Development of Web Service  
  หลักการสำคัญของเว็บเซอร์วิส โพรโทคอลและภาษาเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส การกำหนดนิยามภาษาและข้อมูลไดเร็กทอรีบริการรายชื่อเว็บเซอร์วิสสภาพแวดล้อม ระบบบริการและการพัฒนาเว็บเซอร์วิสกับสถาปัตยกรรมเชิงบริการหัวข้อด้านความมั่นคง หน่วยงานผู้กำหนดมาตรฐานและแหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาเว็บเซอร์วิสเพิ่มเติม การฝึกปฏิบัติพัฒนาโปรแกรมเว็บเซอร์วิสภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อสร้างตัวอย่างบริการ และการใช้บริการเว็บเซอร์วิสผ่านเครือข่าย