ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
47314
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month148
LastMonth Last Month393
ThisYear This Year4,506
LastYear Last Year4,334

รายวิชาเรียงลำดับตามภาคการศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2557    
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มคอ.3
  Information and Communication Technology  
  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลการจัดการ และการใช้งานข้อมูล ใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล การแสวงหาความรู้และการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น Internet, Intranet, Lan, CD-ROM, E-mail, FTP ฯลฯ สำหรับการศึกษาค้นคว้า การทำรายงาน การนำเสนอผลงานและการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญา  
     
ภาคการศึกษา 2/2557    
7131304 ระบบปฏิบัติการ มคอ.3
  Operating Systems  
  แนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ กระบวนการและภาวะพร้อมกัน การจัดการและการกำหนดลำดับกระบวนการ การจัดการรับเข้า/ส่งออก การจัดการหน่วยความจำ ระบบแฟ้ม ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์   
     
7133804 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร มคอ.3
  Development Of Enterprise Resource Planning  
  การศึกษาทฤษฎี ของระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรที่นําแนวคิดและวิธีการบริหารของ Enterprise Resource Planning (ERP) มาทําให้เกิดเป็นระบบเชิงปฏิบัติในองค์กรสามารถบูรณาการ (integrate) รวมงานหลัก (core business Process) ต่างๆ ในบริษัททั้งหมด ได้ แก่ การจัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญชี และการบริหารบุคคล เข้าด้วยกันเป็นระบบที่สัมพันธ์กันและสามารถเชื่อมโยงกันอย่าง real time  
     
7134804 การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ มคอ.3
  Software Development For Office Automation  
  ศึกษาการทํางานและระบบงานในสํานักงาน ศึกษาการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใช้ ในการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ และจัดทําโครงการการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ