อาจารย์ จุฑาศินี  พรพุทธศรี

Jutasinee  Pornputthasri

     

     

     

Statistics Statistics
8604
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month46
LastMonth Last Month79
ThisYear This Year391
LastYear Last Year980

 

 

 

   
   
         งานวิจัยที่สนใจ  
 

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ( Postharvest )

  การทำแห้ง ( Dehydration )
 

ระบบการทำความเย็น ( Refrigeration )

   
ผลงานวิจัย  
 
  • จุฑาศินี พรพุทธศรี, บุญธง วสุริย์ และ พงศ์พนิช พลอยแดง.(2561). "การศึกษาการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลมร้อนเหลือทิ้งโดยใช้ชุดผลิตไฟฟ้าจากความร้อนขนาดเล็ก". การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 19 วันที่ 26-27 เมษายน 2561​, หน้า 195-198.
  • บุญธง วสุริย์, จุฑาศินี  พรพุทธศรี และ ธานิล ม่วงพูล.(2561). "ระบบควบคุมตู้อบแห้งด้วยเจลกักเก็บความร้อนแบบอัตโนมัติ". วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ​, ​ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561​, หน้า 69-76