อาจารย์ จุฑาศินี  พรพุทธศรี

Jutasinee  Pornputthasri

     

     

     

Statistics Statistics
8549
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month70
LastMonth Last Month87
ThisYear This Year336
LastYear Last Year980

 

 

 


    9572102  เครื่องมือกลสำหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์

     วิธีการระวังรักษาเครื่องมือ ชนิดของเครื่องกลึง ชนิดของเครื่องกลึง องค์ประกอบของเครื่องกลึง ระบบส่งกำลังภายในเครื่องกลึง มีดกลึงและวัสดุมีดกลึง ความเร็วรอบและความเร็วตัดในงานกลึง การฝึกลับมีดกลึง กลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว กลึงบ่าฉาก กลึงเซาะร่อง กลึงเกลียวนอก งานกลึงขึ้นรูป งานกลึงขึ้นรูป งานกลึงระหว่างยันศูนย์ การใช้หน้าจานสี่จับ จับชิ้นงาน การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


     9541101 คณิตศาสตร์เชิงประยุกต์สำหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์

     ทฤษฏีและการประยุกต์ใช้ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง อนุพันธ์ บทประยุกต์ของอนุพันธ์ อนุพันธ์ย่อย อินทิกรัล อินทิกรัลของฟังก์ชัน อินทิกรัลจำกัดเขตและไม่จำกัดเขตในงานอุตสาหกรรม

     Theory and Application Limits of functions. Application of a continuous function derivatives derivatives derivatives in integral integral of the function. Integral limited area and not in the industry

  9570202 เขียนแบบเครื่องกล (Mechanical Drawing)

     การเขียนภาพร่างทั้งสองมิติและสามมิติ การเขียนแบบผ่า การเขียนแบบเครื่องยึด น็อต สกูร สลักเกลียว ตอกหมุด กุญแจ หมุด และสปริง และการเขียนแบบชิ้นส่วนของเครื่องกลเพื่อใช้งานจริง

   6550209 วิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineering)

     หลักการเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงาน การวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในโรงงาน การวางผังโรงงาน เพื่อลดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุด การออกแบบอุปกรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในงานเชื่อม งานไฟฟ้า งานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและสารที่เป็นพิษ การจัดหน่วยงานเพื่อบริหารงานด้านการวางแผนเพื่อความปลอดภัย