อาจารย์ จุฑาศินี  พรพุทธศรี

Jutasinee  Pornputthasri

     

     

     

Statistics Statistics
8476
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month84
LastMonth Last Month59
ThisYear This Year263
LastYear Last Year980

 

 

 

  

  

  ประวัติการศึกษา    
   

พ.ศ.  2548

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

จังหวัดราชบุรี

   

พ.ศ.  2551

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   

พ.ศ.  2556

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประสบการณ์ระหว่างการศึกษา

   
   

พ.ศ. 2553

ได้รับทุนเรียนดีในระดับบัณฑิตศึกษาจากศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   

พ.ศ. 2555

นำเสนอบทความ “ Design and Test of Heat Pump Dryer for Vegetable Seeds ” ในการประชุมวิชาการสมาคม วิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 13 

  ประสบการณ์การทำงาน    
   

พ.ศ. 2555 - 2556

" ผู้ช่วยวิศวกร " บริษัท พีระมิดคอนกรีต จำกัด

รับเหมาก่อสร้างงานโยธา ของกรมทางหลวง และหน่วยงานราชการ

   

พ.ศ. 2557 - 2558

" Management Trainee " บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด

จำหน่าย-เช่า-ซื้อ รถฟอร์คลิฟท์ยี่ห้อ Hyster

 

   

พ.ศ.2558 -ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำ สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม