ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร

อาจารย์รัตนวรรณ  ลิมวัฒนาสมุทร

Statistics Statistics
2529
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month18
LastMonth Last Month98
ThisYear This Year778
LastYear Last Year1,079

Profile  :  ประวัติส่วนต้ว

                ชื่อ-สกุล   (ภาษาไทย)  นางสาวรัตนวรรณ   ลิมวัฒนาสมุทร

               ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss.attanawan   Limwattanasamoot

                ตำแหน่ง                พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

                สังกัด                     สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                วันบรรจุ                  6  สิงหาคม  2551           

                วันเดือนปีเกิด         24 ตุลาคม 2526

                หมู่โลหิต               โอ