ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)        นางสาวภัทรวจี  ยะสะกะ

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)     Ms. Patarawagee  Yasaka

ตำแหน่งปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ 

Tellurite Based Glass for Photonics, Scintillation, Thermoelectric Application             and Interaction of Radiation with Matter

ประวัติการศึกษา

B.Sc. (Physics)  Ubonratchathani University, Ubonratchathani, 2006

M.Sc.(Physics)   Ubonratchathani University, Ubonratchathani, 2010

Ph.D.(Physics)  King Mongkut’s University of Technology Thonburi, 2014

 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

 1. Yasaka, P., Laopaiboon, J. and Laopaiboon, R., 2007, “Thermoluminescence Properties of LiF:Mg,Cu, Na,Si Singles Crystals TL Detector”, The 33rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT33),  October 18-20, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, (Full Paper Available on CD Proceeding).
   
 2. ภัทรวจี ยะสะกะ และ จักรพงษ์ แก้วขาว, “Photon Interaction of Bi2Te3Thermoelectric Material ”, The 7th NPRU National Conference 2015, Nakhon Pathom Rajabhat University, Nakhon Pathom Thailand  March 2015

 

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

 1. Yasaka, P., Laopaiboon, J., Laopaiboon, R. and Kaekhao, J., 2006, “Qualitative and Quantitative Analysis of Moon River Sand Using Wave Length Dispersive X-ray Fluorescence; WDXRF Technique”, Ubon Rajathani University Research Forum, Vol. 1.
   
 2. Yasaka, P., Kaewkhao, J., Kim, H. J., Jayasankar, C.K., Limsuwan,P., Chewpraditkul, W. and Pattanaboonmee, N., 2013, “Emission and Optical Properties of Eu3+ doped Zinc Bismuth Borate Glasses”, Burapha University International Conference, pp. 557-563.

 

 

วารสารระดับนานาชาติ

 1. Yasaka P., Boonin K., Limsuwan P. Chewpraditkul W., Pattanaboonmee N., and Kaewkhao J., 2013, “Physical, Structural and luminescence properties of ZnO-Bi2O3-B2O3 Glass System”, Advanced Materials Research, Vol. 431, pp. 8-13.
   
 2. Boonin K., Yasaka P. and Kaewkhao J., 2013, “Optical and Luminescence Characteristic of Dy3+ Doped ZnO-BaO-TeO2 Glass System”, Advanced Materials Research, Vol. 431, pp. 27-31.
   
 3. Ruangtaweep, Y., Srisittipokakun, N., Boonin, K., Yasaka, P. and Kaewkhao, J., 2013, “Characterization of Rice Straw Ash and Utilization in Glass Production”, Advanced Materials Research, Vol. 748, pp. 304-308.
   
 4. Sa-ardsin W., Yasaka P., Kaewkhao J. and Boonin K., 2014, “Luminescence and Optical Properties of Li2O3: Gd2O3: B2O3: Sm2O3 Glasses System”, Advanced Materials Research, Vol. 979, pp. 479-482.
   
 5. Limkitjaroenporn P., Boonin K., Yasaka P., Kim H.J. and Kaewkhao J., 2014, “Photo and X-Rays Induced Optical Luminescence of Sm3+- doped Bismuth Borate Glasses”, Advanced Materials Research, Vol. 979, pp. 413-416.
   
 6. Yasaka, P., Pattanaboonmee, N., Kim, H.J., Limkitjaroenporn, P. and Kaewkhao, J., 2014, “Gamma Radiation Shielding and Optical Properties Measurements of Zinc Bismuth Borate Glasses”, Annals of Nuclear Energy, Vol. 68, pp. 4-9.