หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก smiley

ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วเเละวัสดุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์ 087-246-8669 โทรสาร 034-261-065

mail e-mail : pyasaka@hotmail.com