ติดต่อ:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพรภัทรา  เขียวชะอุ่ม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  

โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066

 

Contact:

Assistant Professor Praepattra Kiaochaoum

Nakhon Pathom Rajabhat University 85 Malaiman Road, Muang, Nakhon Pathom 73000 Thailand

Email: praepattra@gmail.com

Facebook: ASEAN Praepat