วิทยากรโครงการ ตามรอยพระบาท สืบสานศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับครูผู้สอน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 29 เมษายน  - 1 พฤษภาคม 2566

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีตามวิถีไทย วิถีพุทธของผู้สูงอายุ ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 20 มิถุนายน 2558

โครงการอาเซียนสู่ประชาคมอาเซียน ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 22 มิถุนายน 2558

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้สูงวัยตามวิถีพุทธธรรม ต.ห้วยด้วน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม วันที่ 28 มิถุนายน 2558

โครงการดนตรีสร้างสรรค์พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม วันที่ 14 กรกฎาคม 2558

โครงการศิลปะสร้างสรรค์สู่อาเซียน (Art for ASEAN) ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม วันที่ 15 กรกฎาคม 2558

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 ดี เสริมสร้างชีวีผู้สูงวัย ต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างสุขภาวะจิตที่ดีด้วยพุทธธรรม วัดเดชานุสรณ์ ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 15 ธันวาคม 2557

โครงการอบรมเรื่องแนวทางในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบลบางพลีน้อยให้แก่ตัวแทนชุมชนและประชาชน ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 25 มกราคม 2558

โครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนอาเซียนในชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน วัดโพรงมะเดื่อ ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม วันที่ 22 มีนาคม 2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน วัดโพรงมะเดื่อ ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม วันที่ 25-26 มกราคม 2557

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนแหลมบัววิทยา ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม วันที่ 5-6 สิงหาคม 2557

โครงการ HSP Camp 2013 วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2556ณ อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท จ.ระยอง

โครงการประชาคมอาเซียนสู่เยาวชนไทยในท้องถิ่น วันที่ 13 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนวัดคอกช้าง ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาวิชาชีพครูสู่อาเซียน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนวัดโคกเขมา ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม วันที่ 9-10 สิงหาคม 2556

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายอาสาวิชาการ เพื่อน้องนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เทิดไท้องค์ราชินี” โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2556

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/user/praepat/profile