1.  เอกสารประกอบคำสอน

แพรภัทรา  เขียวชะอุ่ม. (2567).  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนครปฐม:  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  เผยแพร่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จำนวน  223  หน้า.

แพรภัทรา  เขียวชะอุ่ม. (2567).  จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น.  นครปฐม:  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  เผยแพร่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จำนวน  189  หน้า.

แพรภัทรา  เขียวชะอุ่ม. (2565).  อาเซียนศึกษานครปฐม:  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  เผยแพร่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จำนวน  339  หน้า.

แพรภัทรา  เขียวชะอุ่ม. (2564).  ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนครปฐม:  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  เผยแพร่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จำนวน  219  หน้า.

 

2. รายงานวิจัย

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2564). รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอตีนจกเชิงสร้างสรรค์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวนวัตวิถีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

แพรภัทร ยอดแก้ว, ภารณี นิลกรณ์ และ เก่งกาจ ต้นทองคำ. (2564). รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2559). รายงานวิจัยเรื่อง การถอดบทเรียนการดำเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

 

ผลงานทางวิชาการ  วารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ
 
คุณภาพของวารสาร  TCI 1
 
Praepat Yodkaew. 2022. Intangible Cultural Heritage: The Wisdom of Teen Jok weaving of Lao Khrang Ethnic Group in Phrong Madua Subdistrict Municipality, Mueng , Nakhon Pathom Province. Interdisciplinary Research Review Vol. 17 No. 3 (2022): May - June 2565, Nakhonpathom Rajabhat University. Pages 28 – 33. 
 
https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtir/article/view/245379
 

ผลงานทางวิชาการ  วารสารวิชาการ ระดับชาติ

คุณภาพของวารสาร  TCI 1

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2566. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอตีนจกเชิงสร้างสรรค์และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี. วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  เดือน มกราคม ปี 2566 หน้า 14-30.

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/JSC/article/view/261304/176102

คุณภาพของวารสาร TCI 2

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2564. การดำรงอยู่ของการทอผ้าตีนจกของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2564): มกราคม-มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.หน้า 79-91.

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JLASI/article/view/246372

วารสารในประเทศไทย 

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2561. กะละแมลุงพร: สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สินค้านวัตกรรม ตามโมเดลไทยแลนด์ ๔.๐. วารสารวิจัยวัฒนธรรม. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561. กรุงเทพ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. หน้า 35-49

http://journal.culture.go.th/roc1_1/mobile/index.html#p=1

แพรภัทรา เขียวชะอุ่ม. 2549. การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ การมีส่วนร่วมกับทัศนคติต่อโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของสมาชิกกลุ่มอาชีพ จังหวัดนครนายก. สยามวิชาการ, 7(2), 41-62. 

 

ผลงานทางวิชาการ ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

ผลงานตีพิมพ์ในรายงานการประชุมทางวิชาการหรือเอกสารประชุม (proceedings)

Praepat Yodkaew. 2018. The study of Sacrifice Dance to Phra Pathommachedi Pagoda in Nakhon Phathom, Thailand. ในการประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Praepat Yodkaew. 2017.  The Relationship between The 12 National Core Values Behaviors and Ethical  Behaviors of Students in Nakhon Pathom Rajabhat University. ในการประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 

ผลงานทางวิชาการ  ประชุมวิชาการ ระดับชาติ 

ผลงานตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (proceedings)

 

แพรภัทรา เขียวชะอุ่ม. 2566. การเสริมสร้างสุขภาพด้วยการสวดมนต์พระคาถามหาจักรพรรดิ ตามแนวทางของพระวรงคต วิริยะธโร (หลวงตาม้า) .  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 13 กรกฎาคม 2566. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. หน้า  1891-1905.  เข้าถึงได้จาก

http://dept.npru.ac.th/conference15/data/files/15_NPRU_Conference_Proceeding.pdf


แพรภัทรา เขียวชะอุ่ม. 2566. การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยการสวดมนต์พระคาถามหาจักรพรรดิ .  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 13 กรกฎาคม 2566. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. หน้า 1906-1921.  เข้าถึงได้จาก

http://dept.npru.ac.th/conference15/data/files/15_NPRU_Conference_Proceeding.pdf

 

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2565. แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคลองเจดีย์บูชา ตามแผนแม่บทบริหารจัดการและพัฒนาคลองเจดีย์บูชาอย่างยั่งยืน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) .  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวันที่ 8 กรกฎาคม 2565. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. หน้า  2841-2850  เข้าถึงได้จาก

https://publication.npru.ac.th/bitstream/123456789/1847/1/npru-260.pdf

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2565. การออกแบบลายผ้าทอพื้นเมืองลวดลายทวารวดีโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองอย่างสร้างสรรค์ .  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 8 กรกฎาคม 2565. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. หน้า  2851-2862.  เข้าถึงได้จาก

http://dept.npru.ac.th/conference14/data/files/14_NPRU_Full_Paper_Online_final.pdf

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2565. การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอตีนจกของกลุ่มทอผ้าโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม . รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 8 กรกฎาคม 2565. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. หน้า 2863-2872. เข้าถึงได้จาก

https://publication.npru.ac.th/bitstream/123456789/1849/1/npru-262.pdf 

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2565.  แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 8 กรกฎาคม 2565. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  หน้า  2873-2886.

http://dept.npru.ac.th/conference14/data/files/14_NPRU_Full_Paper_Online_final.pdf

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2564). การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มทอผ้าเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 1718-1732. เข้าถึงได้จาก https://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/img/gallery/article_18/full_18_12May.pdf

แพรภัทร ยอดแก้ว และภารณี นิลกรณ์. (2564). การศึกษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านการแพทย์พื้นบ้านในชุมชนลาวครั่ง จังหวัดนครปฐม เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้างสุขภาพเชิงสร้างสรรค์.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 1896-1909.

แพรภัทร ยอดแก้ว และ เก่งกาจ ต้นทองคำ. (2564). แนวทางการอนุรักษ์ผ้าทอมือที่ย้อมด้วยวัสดุจากธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งชุมชนบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือสีธรรมชาติ.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 1931-1942.

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2564. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอตีนจกเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 11 เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. หน้า 379-388. เข้าถึงได้จาก  https://drive.google.com/file/d/1WIFexqnIuNhduvywTZ-v279GkzQTAd0k/view

แพรภัทร ยอดแก้ว, ภารณี นิลกรณ์, เก่งกาจ ต้นทองคำ และญาณภัทร ยอดแก้ว. 2564. การสังเคราะห์งานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 11 เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. หน้า 403-411.

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2564. แนวทางการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านการทอผ้าตีนจกของชุมชนลาวครั่ง จังหวัดนครปฐม. Proceeding รวมบทความวิจัย โครงการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรมศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. หน้า 445-460. เข้าถึงได้จากhttps://drive.google.com/file/d/1_9L7nT8Do8_lhlgbly7M8tPbmoTQnCAZ/view

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2563. รูปแบบการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  หน้า 3493-3505.

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2563. การอนุรักษ์ผ้าทอลาวครั่งกับการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธของชาติพันธุ์ลาวครั่งในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  วันที่ 10 กรกฎาคม 2563. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. หน้า 3570-3582.

สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์, แพรภัทร ยอดแก้ว และคณะ. 2563. วิถีสุขภาวะของผู้สูงอายุชุมชนโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  หน้า 3550-3561.

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2563. รูปแบบการดำเนินงานธุรกิจชุมชนของกลุ่มทอผ้าลาวครั่งในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม.  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ในความร่วมมือ 5 สถาบัน ประจำปี 2563 (5+BAs National Conference 2020)  วันที่ 9 กรกฎาคม 2563. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 450-460.

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2562. ประเพณีฮีตสิบสองของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. หน้า 1407-1419.

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2562. ศักยภาพชุมชนวังตะกูในการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. หน้า 1420-1428.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2561). ผ้าทอลาวครั่งลายดอกมะเดื่อ: ผ้าทอพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่  2-5  ธันวาคม 2561. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2561). ชุมชนวังตะกู: ชุมชนต้นแบบโครงการหมู่บ้านรักษาศีล จังหวัดนครปฐม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่  2-5  ธันวาคม 2561. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2561). ประเพณีแห่ธงสงกรานต์ของชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2561). มะเดื่อ : เรื่องราวจากพระไตรปิฏกสู่อัตลักษณ์ชุมชนลาวครั่งในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ปี 2561 วันที่ 14 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2560). การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทยในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร.

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2560). การจัดการความรู้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม โดยใช้ SECI Model. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 28-29 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 แพรภัทร ยอดแก้ว. (2559). การศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559. สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. หน้า 453-462

 

พ.ศ.2560 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง กะละแมลุงพร: สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สินค้านวัตกรรม ตามโมเดลไทยแลนด์ 4.0” ในการประชุมวิชาการ ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7” ในวันพฤหัสบดีที่ 3  สิงหาคม 2560  ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์  กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2559 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมทางจริยธรรมและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในวิชาอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา”  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พ.ศ.2559 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม”  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

พ.ศ.2559 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การประเมินผลกิจกรรมในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของจังหวัดนครปฐม” และ “การจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ของวิชาอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม”  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2559 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล กับพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้นำนักเรียน นักศึกษา จังหวัดนครปฐม”  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการการประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2559 ม.มหิดล วันที 24-25 มีนาคม 2559

พ.ศ.2559 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนโดยการอ่านหนังสือนิทานธรรมะ ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม”  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จ.เชียงราย วันที่ 14 มกราคม 2559

พ.ศ.2558 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การถอดบทเรียนการดำเนินงานหมู่บ้านศีล 5 ของจังหวัดนครปฐม”  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมวิชาการระดับชาติสังคมความรู้และดิจิตอล จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.2558 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การส่งเสริมกิจกรรมอาเซียนศึกษาในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” ในโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ในวันที่ 25 ตุลาคม 2558

พ.ศ.2558 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์อัตลักษณ์ในคำขวัญประจำจังหวัดในภาคใต้: สื่อแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยสู่ประชาคมอาเซียน” โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ภายใต้ชื่อ “สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมของอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พ.ศ.2558 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์อัตลักษณ์ในคำขวัญประจำจังหวัดในภููมิภาคตะวันตก: สื่อแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยสู่ประชาคมอาเซียน” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ในแนวคิด "พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์ประเทศไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน" วันที่ 30 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2558 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์อัตลักษณ์ในคำขวัญประจำจังหวัดในประเทศไทย: สื่อแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยสู่ประชาคมอาเซียน”  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ในการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ในเรื่อง ภัยธรรมชาติกับการจัดการอย่างยั่งยืนในระดับท้องถิ่น ประเทศ และ อาเซียน” สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พ.ศ.2557 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจต่อนวัตกรรมอาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม”และงานวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 และพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 ภายใต้ชื่อ "ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 4 ธันวาคม 2557

พ.ศ.2557 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของเยาวชนท้องถิ่นที่มีต่อศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ NPRU ครั้งที่ 6 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2557 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ทัศนคติต่อหลักธรรมาภิบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

พ.ศ.2557 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของเยาวชนในท้องถิ่น: กรณีศึกษาโรงเรียนแหลมบัววิทยา จังหวัดนครปฐม” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ.2557 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการอ่านหนังสือธรรมะในโครงการเพิ่มพลัง การศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก และพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 25 มีนาคม 2557

พ.ศ.2557 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการสอนวิชาอาเซียนศึกษา โดยการใช้ Facebook เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม” ในการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 10 ระดับชาติและระดับนานาชาติ เรื่อง"นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน" ในวันที่ 15 มกราคม 2557 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2556 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าของงานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในประเทศไทย” ในการประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน วันที่ 6-7 ธันวาคม 2556 จังหวัดนครปฐม.

พ.ศ.2556 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาโปรแกรมสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้วยโครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ NPRU ครั้งที่ 5. วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"

พ.ศ.2556 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติธรรมกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงานบริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด” ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา"

พ.ศ.2556 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้กับทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนของพระธรรมวิทยากร ศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม” ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา"

พ.ศ.2556 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การสนับสนุนขององค์การ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของผู้บริหารบริษัท” ในการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2556 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมโรสการ์เด้นท์ อ.สามพราน จ.นครปฐม"

พ.ศ.2556 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ความรู้และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMART 3 (ครั้งที่ 3) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2556 นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง การพัฒนาพลเมืองอาเซียนและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMART 3 (ครั้งที่ 3) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2553 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรมกับทัศนคติที่มีต่อการศึกษาธรรมศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม” ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 7 ธันวาคม 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

พ.ศ.2551 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางจริยธรรมกับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม” ของสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในงานประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1 เรื่อง “พุทธศาสนากับการพัฒนา" ในกลุ่มที่ 3 คือ “พระพุทธศาสนากับการพัฒนาการศึกษา" วันที่ 16 กันยายน 2551