รวมรายชื่อบทความวิจัยและบทความวิชาการ ที่ได้นำเสนอในที่ประชุมวิชากการ

ผลงานทางวิชาการ  วารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ
 
Praepat Yodkaew. 2022. Intangible Cultural Heritage: The Wisdom of Teen Jok weaving of Lao Khrang Ethnic Group in Phrong Madua Subdistrict Municipality, Mueng , Nakhon Pathom Province. Interdisciplinary Research Review Vol. 17 No. 3 (2022): May - June 2565, Nakhonpathom Rajabhat University. Pages 28 – 33. 
 
https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/jtir/article/view/245379

ผลงานทางวิชาการ  วารสารวิชาการ ระดับชาติ

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2566. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอตีนจกเชิงสร้างสรรค์และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี. วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  เดือน มกราคม ปี 2566 หน้า 14-30.

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/JSC/article/view/261304/176102

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2564. การดำรงอยู่ของการทอผ้าตีนจกของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2564): มกราคม-มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.หน้า 79-91.

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JLASI/article/view/246372

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2561. กะละแมลุงพร: สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สินค้านวัตกรรม ตามโมเดลไทยแลนด์ ๔.๐. วารสารวิจัยวัฒนธรรม. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561. กรุงเทพ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. หน้า 35-49

http://journal.culture.go.th/roc1_1/mobile/index.html#p=1

ผลงานทางวิชาการ ประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ

พ.ศ.2561 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง The study of Sacrifice Dance to Phra Pathommachedi Pagoda in Nakhon Phathom, Thailand” ในการประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.2561 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง The Relationship between The 12 national core values Behaviors and Ethical  Behaviors of Students in Nakhon Pathom Rajabhat University” ในการประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ผลงานทางวิชาการ  ประชุมวิชาการระดับชาติ

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2565. แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคลองเจดีย์บูชา ตามแผนแม่บทบริหารจัดการและพัฒนาคลองเจดีย์บูชาอย่างยั่งยืน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) .  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 14 วันที่ 8 กรกฎาคม 2565. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. หน้า  2841-2850

https://publication.npru.ac.th/bitstream/123456789/1847/1/npru-260.pdf

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2565. การออกแบบลายผ้าทอพื้นเมืองลวดลายทวารวดีโดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองอย่างสร้างสรรค์ .  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 14 วันที่ 8 กรกฎาคม 2565. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. หน้า  2851-2862.

http://dept.npru.ac.th/conference14/data/files/14_NPRU_Full_Paper_Online_final.pdf

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2565. การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอตีนจกของกลุ่มทอผ้าโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม .  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 14 วันที่ 8 กรกฎาคม 2565. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. หน้า 2863-2872. เข้าถึงได้จาก

https://publication.npru.ac.th/bitstream/123456789/1849/1/npru-262.pdf 

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2565.  แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม.  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 14 วันที่ 8 กรกฎาคม 2565. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  หน้า  2873-2886.

http://dept.npru.ac.th/conference14/data/files/14_NPRU_Full_Paper_Online_final.pdf

แพรภัทร ยอดแก้ว. (2564). การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มทอผ้าเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 1718-1732. เข้าถึงได้จาก https://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/img/gallery/article_18/full_18_12May.pdf

แพรภัทร ยอดแก้ว และภารณี นิลกรณ์. (2564). การศึกษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านการแพทย์พื้นบ้านในชุมชนลาวครั่ง จังหวัดนครปฐม เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้างสุขภาพเชิงสร้างสรรค์.ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 1896-1909.

แพรภัทร ยอดแก้ว และ เก่งกาจ ต้นทองคำ. (2564). แนวทางการอนุรักษ์ผ้าทอมือที่ย้อมด้วยวัสดุจากธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งชุมชนบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือสีธรรมชาติ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2564. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 1931-1942.

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2564. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอตีนจกเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 11 เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. หน้า 379-388. เข้าถึงได้จาก  https://drive.google.com/file/d/1WIFexqnIuNhduvywTZ-v279GkzQTAd0k/view

แพรภัทร ยอดแก้ว, ภารณี นิลกรณ์, เก่งกาจ ต้นทองคำ และญาณภัทร ยอดแก้ว. 2564. การสังเคราะห์งานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งในจังหวัดนครปฐม. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 และนานาชาติครั้งที่ 11 เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. หน้า 403-411.

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2564. แนวทางการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านการทอผ้าตีนจกของชุมชนลาวครั่ง จังหวัดนครปฐม. Proceeding รวมบทความวิจัย โครงการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรมศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. หน้า 445-460. เข้าถึงได้จากhttps://drive.google.com/file/d/1_9L7nT8Do8_lhlgbly7M8tPbmoTQnCAZ/view

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2563. รูปแบบการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม.  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 12 วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  หน้า 3493-3505.

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2563. การอนุรักษ์ผ้าทอลาวครั่งกับการสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธของชาติพันธุ์ลาวครั่งในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม.  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 12 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. หน้า 3570-3582.

สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์, แพรภัทร ยอดแก้ว และคณะ. 2563. วิถีสุขภาวะของผู้สูงอายุชุมชนโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 12 วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  หน้า 3550-3561.

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2563. รูปแบบการดำเนินงานธุรกิจชุมชนของกลุ่มทอผ้าลาวครั่งในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม.  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ในความร่วมมือ 5 สถาบัน ประจำปี 2563 (5+BAs National Conference 2020)  วันที่ 9 กรกฎาคม 2563. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 450-460.

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2562. ประเพณีฮีตสิบสองของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. หน้า 1407-1419.

แพรภัทร ยอดแก้ว. 2562. ศักยภาพชุมชนวังตะกูในการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม.  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. หน้า 1420-1428.

พ.ศ.2561 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ผ้าทอลาวครั่งลายดอกมะเดื่อ: ผ้าทอพื้นเมืองแบบโบราณอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม”และ ชุมชนวังตะกู: ชุมชนต้นแบบโครงการหมู่บ้านรักษาศีล จังหวัดนครปฐม” ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” วันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พ.ศ.2561 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง มะเดื่อ : เรื่องราวจากพระไตรปิฏกสู่อัตลักษณ์ชุมชนลาวครั่งในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ปี 2561 วันที่ 14 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

พ.ศ.2561 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ประเพณีแห่ธงสงกรานต์ของชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม