ดาวน์โหลดเอกสาร วิชาอาเซียนศึกษา ได้ที่นี่

LESSON 1 แนวทางการรวมกลุ่มแบบภูมิภาคนิยม

LESSON 2 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

LESSON 3 บทบัญญัติกฏบัติอาเซียน

LESSON 4 อัตลักษณ์อาเซียน

LESSON 5 ประชาคมอาเซียน

LESSON 6 ข้อมูลพื้นฐานและบทบาทของประเทศสมาชิกอาเซียน

LESSON 8 ประเทศคู่เจรจาอาเซียน

LESSON 9 พลเมืองอาเซียน