บทที่ 4 การใช้แนวทางสันติวิธีเพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคมไทย