บทที่ 3 พหุวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างของบุคคล