บทที่ 2 วิถีและหลักปฏิบัติตนของพลเมืองภายใต้การปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย