บทที่ ๕ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ