บทที่ ๖ ความเชื่อมโยงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาท้องถิ่น