บทที่ ๔ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน